کدام روش برای یادگیری زبان انگلیسی را می پسندید ؟
(30.54%) 117
کلاس ترمی
(12.79%) 49
کلاس خصوصی
(10.44%) 40
کلاس فشرده
(10.70%) 41
کتاب و مکاتبه ای
(5.744%) 22
سی دی و نرم افزار
(29.76%) 114
فیلم زبان اصلی

تعداد شرکت کنندگان : 383