کدام روش برای یادگیری زبان انگلیسی را می پسندید ؟
(30.72%) 118
کلاس ترمی
(12.76%) 49
کلاس خصوصی
(10.41%) 40
کلاس فشرده
(10.67%) 41
کتاب و مکاتبه ای
(5.729%) 22
سی دی و نرم افزار
(29.68%) 114
فیلم زبان اصلی

تعداد شرکت کنندگان : 384